Yozgat Bozok Üniversitesi

İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI

 

Birim Adı: YAZI İŞLERİ

 1. Personel: EMEL NURDOĞDU (Bilgisayar İşletmeni): Emel hanımın izinli vb.olması durumunda yerine  Meryem Hayran bakacaktır.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Fakültenin yazışmalarını düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak (Fakülte-Bölümler/Birimler, Fakülte-Rektörlük, Fakülte-Fakülte Dışı Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan yazışmalar)
 2. Gelen duyuruların Bölümlere ve Fakültenin iletişim listelerine elektronik ortamda duyurulması,
 3. Süreli yazıların takibini yapmak,
 4. Belgeleri dosya numaralarına göre düzenlemek, arandığında kolayca bulunabilmesini sağlamak,
 5. Öğretim elemanı/üyesi kadro ilanlarında başvuru evraklarının saklanması, gerekli yazışmaların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı ile yapılması,
 6. Dekanlığın organize ettiği konferans, seminer vb. etkinliklerin duyurularının yapılması,
 7. Fakültenin kuruluşundan bugüne kadar Birimlerden gelen bilgiler doğrultusunda Fakülte istatistiklerinin oluşturulması, 
 8. Akademik ve idari personel ile ilgili yazışma işlemlerinin yapılması,
 9. Personel ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulu gündem ve kararlarının yazılması,
 10. Personel ile ilgili Fakülte Disiplin Kurulu gündem ve kararlarının yazılması,
 11. Yazılan gündem ve kararların dosyalama ve arşivleme işlerinin yapılması,
 12. Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği ile ilgili Bölümlerden gelen başvuruların Rektörlük Uluslararası Ofis’e ulaşmasını sağlamak,
 13. Fakültemiz telefon rehberinin güncellenmesi,
 14. Görev süresi bitecek olan öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması için gerekli işlemlerin yapılması,
 15. Fakülte Sekreterinin görev alanıyla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

BİLGİ KAYNAKLARI

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 3. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 4. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği,
 5. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
 6. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği,
 7. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği,
 8. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 9. Bozok Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi
 10. Ders Yükü Tespiti Ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
 11. Diğer ilgili mevzuatlar.
 1. 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
 2. Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 3. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 4. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
 5. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 6. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 7. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
 8. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 9. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 10. Bozok Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi
 11. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 12. Bozok Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
 13. Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
 14. Ders Yükü Tespiti Ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
 15. Diğer ilgili mevzuatlar.

 

Birim Adı: ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

MERYEM HAYRAN (Bilgisayar İşletmeni):,Öğrenci İşlerinin yanı sıra,KBS (Kalite yön sistemi evraklarının hazırlanması işlemlerini de yürütecektir. (İzinli    vb.durumlarda yerine Şefv Fatih Kahraman bakacaktır.)

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder, duyurularını yapar.
 2. Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Dekanlık makamına sunar.
 3. Öğrencilerin askerlik tecili, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlar.
 4. Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlar.
 5. Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip eder.
 6. Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapar.
 7. Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapar.
 8. Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapar.
 9. Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapar ve sonuçlandırır.
 10. Ders kayıt işlemleri ve görevlendirilmeleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.
 11. Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar.
 12. Öğrenci kimlik ve bandrollerinin dağıtım işlemlerini yapar.
 13. Her yarıyıl sonunda icmal listelerinin bilgisayar çıktılarının öğretim elemanlarına imzalatılması ve dosyalanarak arşivlenmesini yapar.
 14. Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapar.
 15. Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder.
 16. İkinci öğretimde okumakta olan öğrencilerden %10’a girenlerin tespitini yapar.
 17. Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirir.
 18. Fakültede yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapar.
 19. Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütür.
 20. Fakülteye alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapar.
 21. Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan eder.
 22. Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapar.
 23. Her yarıyıl içinde bölümlerin sınav programlarını ilan eder ve öğrencilere duyurur. Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder.
 24. Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini web sayfası veri tabanına girer.
 25. Fakülte Kurulu gündem ve kararlarının yazışmalarını yapar.
 26. Öğrenci ve eğitim-öğretim ile ilgili Fakülte  ve Yönetim Kurulu gündem ve kararlarını takibi,yazılması ve sonuçlandırılması.
 27. Fakülte Sekreterinin görev alanıyla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

BİLGİ KAYNAKLARI

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 3. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
 4. Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği,
 5. Öğrenci Konseyi Yönetmeliği,
 6. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği,
 7. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği,
 8. Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
 9. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 10. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 11. Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
 12. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik,
 13. Bozok Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi
 14. Diğer ilgili mevzuatlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim Adı  :MALİ İŞLER

 

Personel: FATİH KAHRAMAN (Şef) İzinli vb. durumlarında  yerine Bilg.İşt. Seyhan BİRCAN bakacaktır.

 

1-Akademik ve İdari Personelin, ikinci öğretim ve mesai hesaplaması,

2-Jüri Üyeliği ücretlerinin ödenmesi,

3-Doğum ve Ölüm Yardımı Ücretleri

4-Ek ders ödemeleri ile ilgili, bölümlerin ya da öğretim elemanlarının vermesi gereken puantajları takip etmek, vermeyenleri uyarmak, ödeme yapılması konusunda gecikmeye sebep olabilecekleri amirlerine bildirmek, ek ders iş ve işlemlerini yapmak,

5-İdari İşlerde; İşçi personel ile Akademik, idari  personelin maaşları (Fiili Hizmet Zammı Ücretleri, Ücretsiz İzinli Personel GSS Ücretleri, Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel maaş ve SSK Primlerinin ödenmesi, Stajyer Öğrenci SSK Primlerinin ödenmesi)

6-işçiler ile KZ. Öğrencilerin aylık maaş puantajlarını ve  yazışmalarını yapmak..

7-Fakülte binaları ile ilgili problemlerin takibi (kalorifer,tesisat,makine,inşaat,temizlik. vb işler) ve  

   sonuçlandırılması ile  İlgili işlerin yapılması. 

8-Öğrenci stant açma işlerine yardımcı olmak, fakülte kütüphanesi kullanımı iş ve işlemlerinin takibi,

9-Fakülte web sayfasının güncel tutulması,  ve web sayfasına bilgi girişinin işlemlerinin yapılması.

10- Konferans Salonu programlarının  takibini yapmak.

11-Fakülte Sekreterinin idari olarak yardımcısı konumundadır, Fakülte Sekreterinin idari olarak görev

      alanıyla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Birim Adı: MALİ İŞLER

Personel: SEYHAN BİRCAN: (Bilgisayar İşletmeni): (İzinli vb. durumlarda yerine  Şef Fatih Kahraman bakacaktır.)

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Fakültede yapılacak harcamaların evrakını hazırlayıp, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletmek ve takip etmek,
 2. Harcamalarla ilgili dosyaları tutmak,
 3. Her türlü ödemenin zamanında yapılmasını sağlamak, bu konuda gerekli önlemleri almak,
 4. Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmasına dikkat etmek, gereksiz ve hatalı ödeme yapılmamasına özen göstermek,
 5. Tahakkuk bürosuna ödeme yapılmak üzere gönderilen evrakları dikkatlice inceleyerek, hatalı olanların ilgililere geri gönderilmesini sağlamak,
 6. Amirlerin bilgisi olmadan, yapılan ya da yapılacak bütün ödemeler konusunda ilgisiz kişilere bilgi ve belge vermekten kaçınmak,
 7. Büro ile ilgili gerekli baskı malzemelerini temin etmek, bitenler için zamanında Fakülte Sekreterinden talepte bulunmak,
 8. Her türlü ödemelerle ilgili anlaşma yapılan banka ile bağlantı kurarak gerekli e-posta, belge ya da bilgiyi ulaştırmak,
 9. Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin, Personel İşleri Bürosu ile birlikte, takip edilerek, kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek,
 10. Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesini, bilgilerin uygun ortamlarda saklanmasını sağlamak,
 11. Ödemelerle ilgili arşivleme çalışmalarını yapmak,
 12. Yolluk-yevmiye ödeme işlemlerinin yapılması,
 13. Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanmasında mali işlerle ilgili bilgilerin temin edilmesi,
 14. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Bütçe tasarısı çalışmalarını Bütçe Hazırlama doğrultusunda hazırlamak,
 15. Kişilere yapılacak ödemelerin gecikmesine yol açabilecek her türlü bilgiyi zamanında amirlerine bildirmek,
 16. Ödemelere esas teşkil edecek her türlü belge ve bilgiyi, istenmesine rağmen zamanında teslim etmeyen kişileri, amirlerine bildirmek,
 17. Fakülte Sekreterinin görev alanıyla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

BİLGİ KAYNAKLARI

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 3. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 4. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
 5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 6. 5018 sayılı Kanun,
 7. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği,
 8. 666 KHK’nın 54.Maddesi,
 9. Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
 10. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu,
 11. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
 12. Gizlilik ve Gizliliğin Önemi,
 13. Diğer ilgili mevzuatlar.

 

Görev Adı: TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ ve SATINALMA

Personel: SEYHAN BİRCAN (Bilgisayar İşletmeni)

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Her türlü malzemenin giriş çıkış işlemlerini talimatlara uygun olarak yapmak,
 2. Taşınır İstek Belgesi hazırlamak,
 3. Birimlerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile depo mevcutlarını incelemek,
 4. Tüketime verilen malzemelerin TİF düzenleyerek çıkış kaydını yapmak,
 5. Depodan malzeme çıkışını yapmak (Demirbaş-sarf)
 6. Üçer aylık tüketim çıkış raporlarının hazırlanması,
 7. Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, malzemenin muayenesinin yapılması için komisyona göndermek ve Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınması ve bir sicil numarası verilmesi,
 8. Fakülteye gelen Devir, hibe ve bağışların giriş kaydının yapılarak zimmet fişini hazırlayarak takibini yapmak,
 9. Projelerden alınan taşınırların kayıt ve işlemlerini yapmak,
 10. Kuruma kazandırılan demirbaş ve sarf malzemelerinin işlemlerini ilgili mevzuat ve talimatlara göre yürütmek,
 11. Uygunluk onay işlemlerini yapmak,
 12. Dayanıklı taşınırları zimmet fişi karşılığı kullanıma vermek, zimmet listelerini hazırlayarak güncellemek,
 13. Demirbaş malzemelerinin kaybolma, çalınma, yıpranma ve hurdaya ayrılması durumları için Yönetmelik usullerine uygun olarak kayıtlardan düşürme işlemlerini yapmak,
 14. Hibe yoluyla gelen bedelsiz taşınırların tespitinin yapılarak kayıtlara alınması için Değer Tespit Komisyonuna bildirmek,
 15. Muayenesi yapılamayan taşınırların geçici kabul işlemlerini yapmak,
 16. Taşınır sisteminde kayıtlı bulunan demirbaş malzemelerinin barkodlama işleminin yapılması,
 17. Kişisel odalar ile laboratuvar, koridor, sınıf gibi ortak kullanım alanlarındaki dayanıklı taşınırlar için Dayanıklı Taşınır listelerini oluşturmak,
 18. Her yılın ocak ayı içerisinde oda listelerinin hazırlanması,
 19. Malzeme Sayım İşlemlerini yönetmeliklerde belirtilen sürelerde talimatlar doğrultusunda yapmak, 20. Harcama Birimlerinin en son kestikleri TİF Numaraları Raporunu hazırlamak,
 20. Yıl sonu sayım tutanağını hazırlamak,
 21. Mali yılsonunda Taşınır sayım ve döküm cetvellerini hazırlamak,
 22. Mali yılsonunda evrakları tasnif edip, dosyalayarak birim arşivine kaldırmak,
 23. Fakülte ihtiyaçları doğrultusunda satın alma işlemlerini yapmak,
 24. Zorunlu staj yapan öğrencilerin SGK işlemlerini yapmak,
 25. Muhasebe yetkilisi mutemetliği görevini yapmak,
 26. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması. Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur

BİLGİ KAYNAKLARI

 1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
 2. Taşınır Mal Yönetmeliği
 3. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
 4. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
 5. Kamu Zararlarına ilişkin usul ve esaslar
 6. Diğer ilgili mevzuatlar. 

 

Görev Adı: SEKRETER (Sürekli İşçi)

Personel: KADRİYE YILMAZ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Sorumluluğunda olan Dekanlığın iç ve dış alanlarının düzenli, temiz ve hijyenik olması, yerleşim düzeninin sağlanması ve  Dekan, Yardımcıları, Fakülte Sekreteri ile misafirlerinin içecek vb ikramlarını yapmak.
 2. Dekan, Dekan Yardımcılığı ve Fakülte Sekreterliği Makamına yöneltilen görüşme isteklerini amirlerine ileterek, telefon ve randevu görüşmelerini organize etmek.
 3. Makamın posta işlemlerine aracılık etmek.
 4. Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri olmadığında, gelen ziyaretçileri not ederek amirlerine bilgi vermek.
 5. Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin tüm resmi kurum ve birimleri arasındaki iletişimi sağlamak.
 6. Telefon numaralarının sürekli takibini yaparak güncel kalmasını sağlamak.
 7. Dekanlığa gelen postaların anında ilgililere ulaştırılmasını sağlamak.
 8. Toplantı salonunu toplantılara hazır bulundurmak.
 9. Gelen konukları karşılamak ve ağırlanmasını sağlamak.
 10. Makam Yöneticisinin günlük ve haftalık çalışma programını takip ederek, gerekli uyarıları ve hazırlıkları yapmak.
 11. İmzalanan veya havale edilen yazı ve dosyaları ilgili birim ve kişilere göndermek.
 12. Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin görev alanıyla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

BİLGİ KAYNAKLARI

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 3. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 4. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
 5. Diğer ilgili mevzuatlar.

 

 

 

Görev Adı: KÜTÜPHANE

Personel: KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİLER

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Kütüphane ve okuma salonunu açık bulundurmak,
 2. Kütüphane ve okuma salonunda öğrencilere kitap vermek,
 3. Kütüphane ve okuma salonunda öğrencilerin çalışmasını engelleyecek durumları Dekanlığa bildirmek,
 4. Dekanlık ve çalıştıkları diğer bölümlerdeki evrak hizmetlerini  vb. işleri yapmak.
 5. Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin görev alanıyla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.